The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Årligt möte och omvärldsspaning med BECC:s och MERGE:s referensgrupp

En grupp personer sitter runt ett bord och pratar i ett möte

Vad är på gång i Sverige och omvärlden inom miljö- och klimatområdet och hur påverkar det myndigheter, företag, intresseorganisationer och forskning? Vilket behov av kunskap finns det och vilka framtidsfrågor behöver adresseras? Det var temat när forskare och koordinatorer från forskningsmiljöerna BECC och MERGE hade möte med miljöernas referensgrupp i Stockholm i oktober.

Referensgruppen består av utvalda samhällsexperter med lång erfarenhet inom områden som är av hög relevans för BECC:s och MERGE:s forskning; idag består den av representanter från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Jordbruksverket, Sveaskog och Axfood.

Internationella beslut och händelser i fokus

Årets träff handlade framför allt om hur internationella beslut och händelser på miljö- och klimatområdet påverkar svenska förhållanden och hur forskningen bättre kan bidra till kunskapsunderlag för beslutens implementering. Policyer och pågående processer som diskuterades under mötet var till exempel FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD), EU:s restaureringsförordning och avskogningsförordning, den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), EU:s luftkvalitetsdirektiv samt markdirektivet.

Några av frågorna som kom upp handlade om hur AI kan användas i forskningen, svårigheterna med att på ett tillförlitligt sätt mäta och följa upp biologisk mångfald – något som bland annat efterfrågas av industri och marknadsaktörer – samt de målkonflikter som omgärdar till exempel skogs- och restaureringsförordningarna. 

Tydligt är hur aktuell diskussionen om bioenergi och kolbalans fortfarande är, liksom i många sammanhang konflikten mellan å ena sidan biologisk mångfald och olika ekosystemtjänster och å andra sidan produktion, samt att det finns ett uttalat behov av att minimera klimatriskerna inom skogs-och jordbrukssektorn. 

Reflektioner kring forskningens relevans för pågående policyprocesser

Paul Miller, koordinator för MERGE, lyfte det arbete som pågår inom forskningsmiljön för att utveckla globala modeller med nya komponenter för att kunna svara på policyrelevanta frågor, till exempel vad som händer om vi missar våra klimatmål? Inom miljön finns en stor vilja att bidra till policy briefs och att ha än mer fokus på AI/maskininlärning.

– Vi ser att AI kan till exempel bidra till att förenkla komplexa data som kräver stora resurser att hantera i modeller, säger han.

Det han tar med hem efter mötet är hur många ingångar det finns för MERGE:s forskning i de policyprocesser som pågår just nu. 

– Avvägningar är återkommande i alla frågor, till exempel livsmedelsproduktionen som behöver vara både lönsam och hållbar. Motståndskraft och klimatanpassning är också återkommande i diskussionerna, liksom multifunktionalitet. Skogens alla värden räknas in – detta ställer krav på våra modeller, vi behöver kunna simulera hela ekosystemen och flera ekosystemtjänster. 

Behov av kunskap om samhällets utmaningar

Henrik Smith, koordinator för BECC, lyfte bland annat risken för att modeller för att mäta biologisk mångfald kan slå fel – om man bara utgår från det enkelt ”mätbara”, var hamnar man då? För forskningen gäller det att värna om sin trovärdighet här, underströk han.

En av de saker han tar med sig hem är, att det kräver inre läroprocesser inom forskningsmiljöerna för att på ett effektivt sätt kunna bidra i de komplexa processer som pågår just nu. 

– Det är tydligt att vi bedriver forskning inom BECC och MERGE som är väldigt relevant för de policyprocesser som just nu pågår när det gäller biologisk mångfald och klimat. Men att den kan bli ännu mer relevant genom att öka kunskapen om vilka utmaningar som företag och myndigheter står inför när internationella överenskommelser ska implementeras i Sverige. Det arbetet vill vi fortsätta inom forskningsmiljöerna och där är mötena med referensgruppen ovärderliga.

På mötet lyftes även handelns och industrins behov och förutsättningar för att ställa om. Konsumentbeteenden, på vilka nivåer samarbeten är mest effektiva för att få till förändringar, samt behovet av styrmedel och incitament var aspekter som diskuterades.

Mer information om referensgruppen

För den intresserade finns mer information om referensgruppens syfte och dess medlemmar här: 
Stakeholder Reference Group | BECC (lu.se)

Kontaktperson samverkan/referensgruppen:

Juliana Dänhardt
E-post: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 70 303 44 73

Kontakt forskningsinitiering:
Marianne Hall
E-post: marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 73 046 16 73